Lexi & Magazine

Gyermek

Neked is vannak jogaid!

Miért baj, ha más vagyok?

Mindannyian különbözünk másoktól; eltérő családi hagyományokkal, neveltetéssel, értékekkel, adottságokkal, körülményekkel rendelkezünk. Ez a fajta sokféleség sokszínűséget is jelent, aminek jelentős szerepe van abban, hogy érdekes, színes legyen a körülöttünk lévő világ. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy mindenki megtalálja megfelelő helyét és lehetőségeit a világban.

 „Sonja 10 éves. Minden vágya volt, hogy néptáncolhasson. Szülei nagy nehezen rábólintottak, és a boldog kislány szorgalmasan járt is a különórákra. Ám egy idő után egyre kedvetlenebb lett, és szerette volna abbahagyni az órákat. Szülei nem értették ennek okát, ám egyik nap a kislány bekötött kézzel ment haza. Azt állította, elesett, de a szülők ezt nem hagyták annyiban. Bementek a tanárhoz, és kiderült, Sonját egyik társa meglökte, és így esett el. Kiderült az is, hogy a lányt kiközösítették, egy társa sem szeretett volna a partnere lenni. Csúfolták, kinevették. Az oktató mindenről tudott, de semmit nem tett. A szülők megtették a szükséges intézkedéseket mind a tanárral, mind pedig a diáktársakkal kapcsolatban. Sonja egyetlen bűne az, hogy nem fehér a bőre.”

Egy gyerekcsapat dönthet úgy, hogy csak a legügyesebbeket veszi be a csapatba, figyelmen kívűl hagyva a többieket. Ez még nem számít diszkriminációnak, hátrányos megkülönböztetésnek. Ám ha valakit azért nem válogatnak be, mert nincs márkás ruhája, sötét a bőrszíne, vagy családi háttere eltér a megszokottól, akkor ez súlyosan sérti az érintett gyermek jogait, és a közösség számára is ártalmas.

A Gyermekjogi Egyezmény 2. cikke kimondja:

 „Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül.”

A gyermekjogok minden gyereket azonos módon, egyenlően illetnek meg; bárki vagy, bárkik legyenek is a szüleid, bármilyen a bőröd színe, fiú vagy lány vagy, ugyanolyan bánásmódot érdemelsz.

ENSZ Egyezmény a Gyermekek Jogairól

Az emberi jogok tisztelete a gyermekjogok elismerésével kezdődik. A gyermekek jelenének, a felnőtt társadalom védelmének és a jogok garantálásának egyetlen útja, ha közös felelősséget vállalunk a gyermekjogok biztosítására. Az ENSZ Közgyűlés 1959-ben yyilatkozatot fogadott el a gyermekek jogairól, mely olyan jogokat is elismert, mint a névhez, az állampolgársághoz vagy az ingyenes alapfokú oktatáshoz való jog. A nyilatkozat azonban nem kötelező hatályú. Közel 10 évi előkészítés után, 1989. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.

Ebben foglalták össze azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell az ott élő gyermekek számára: a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételüket garantáló jogokat. Az egyezményt mindössze 3 ország nem fogadta el magára nézve kötelezőnek: az USA, Szomália és Dél-Szudán. 

Az egyezmény 3 meghatározó alapelve a diszkrimináció tilalma, a gyermek mindenek felett álló érdeke, valamint a gyermek meghallgatáshoz való joga. Magyarországon az 1991. évi és. az 1997. évi, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény biztosítja mindezt.

A gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezmény 44. cikke a következő 8 pillérre épül:

  1. Egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmód
  2. Az egészséges élethez való jog
  3. A családban nevelkedés joga
  4. Az információs és részvételhez való jog
  5. A gyermekek bántalmazása és kizsákmányolása ellen szóló jogok
  6. Különösen védtelen gyermekcsoportokat védő jogok
  7. Oktatáshoz való jog
  8. A pihenéshez, játékhoz, kultúrához való jog

Ennek alapján minden, az egyezményben részes államnak 5 évenként jelentésben kell beszámolnia arról, milyen intézkedéseket tett az egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. A gyermekjogokról, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumokról bővebben olvashattok az UNICEF honlapján.

Te tudod, milyen jogaid vannak?

Ma 3 magyar gyermekből 2 nem tudja, milyen jogai vannak. A gyermekek 80%-a nem kért még segítséget senkitől azért, mert jogait megsértették – ennek pedig nem az az oka, hogy nem történnek jogsértések, hanem mert nem tudják, kihez fordulhatnak, miként kérhetnek támogatást. Ezért elengedhetetlen, hogy minden gyermek megismerje ezeket az elveket. Az UNICEF munkájának alapja és programjainak célja a gyermekek jogainak biztosítása a világon mindenütt. Lehetőségeikhez mérten készítenek tanulmányokat és elemzéseket a gyermekjogok érvényesüléséről.

További problémát jelent, hogy a jelzőrendszer nem mükődik hatékonyan. Sok esetben a jogsértő esetekre nem derül fény, vagy hosszú idő után kerülnek nyilvánosságra. Ennek megoldása az állampolgárok kezében van: figyeljünk oda egymásra, és nyújtsunk időben segítséget!

Hová fordulhattok? Bármilyen jogsértés esetén az állampolgári jogok biztosához, az ombudsmanhoz tudunk fordulni, mely külön oldalt hozott létre a gyermekek számára.

A mi közös felelősségünk, hogy a gyerekek saját jogaikon keresztül tanulhassák meg az őket körülvevő világ játékszabályait, vállalhassanak felelősséget tetteikért, tapasztalhassák meg saját korlátaikat és mások jogainak tiszteletben tartását. A jogok ismerete és érvényesülése nem öncél. Mindannyiunk közös ügye, hogy boldogabb jövőt biztosíthassunk és tarthassunk fenn számukra.

 

 

 Kép forrása: www.ldh.nhs.uk

Címkék:  

Hozzászólások